OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en besiktning som de flesta byggnader regelbundet måste genomgå för att se till att det ventilationssystem som används är i gott skick. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inomhusmiljön i hus, lägenheter och gemensamma byggnader inte medför några hälso- eller säkerhetsrisker för de som vistas i dem.

Hur går en OVK-besiktning till?
En besiktning i ett flerbostadshus går till så att en certifierad besiktningsman får tillgång till samtliga bostäder i byggnaden för att kontrollera hur ventilationen fungerar i alla utrymmen. Det besiktningsmannen då undersöker är om ventiler, fläktar och filter fungerar som de ska, och för protokoll över eventuella brister. Om det finns brister i ventilationen kan det uppstå ett flertal problem, exempelvis kan det göra att fukt inte ventileras bort och att luftfuktigheten blir för hög, vilket kan orsaka fuktskador och göra så att mögel börjar växa. Det kan också göra så att lukter, som matos, tobaksrök eller avloppslukt, stannar kvar i byggnaden och skapar ett otrevligt inomhusklimat. Dålig ventilation kan även bidra till att öka temperaturen, och göra så att koldioxidhalten i luften blir för hög, vilket kan resultera i huvudvärk, trötthet och torra slemhinnor hos de boende.

Besiktningsmannen ser då också till att det inte finns några föroreningar i luften som kan spridas genom ventilationen, och att skötselanvisningar och instruktioner finns lättillgängliga för den som ansvarar för underhållet av ventilationssystemet. Vid återkommande besiktningar ska det också
kontrolleras att systemets funktioner och egenskaper inte förändrats sedan det togs i bruk, och undersökas om det är möjligt att genomföra några energieffektiviserande åtgärder som kan hjälpa till att förbättra energihushållningen i systemet. Till exempel kan man titta på om det finns möjlighet att optimera luftflöden, tryck och styr- och reglerutrustning, förbättra ventilationssystemet genom att exempelvis byta till effektivare fläktar eller motorer, eller behovsstyra ventilationen efter hur ofta utrymmena används. Besiktningsmannen kan också anmärka på om det finns behov av att rengöra systemet och täta och isolera eventuella luftläckage, eller om det saknas någon dokumentation som behöver uppdateras inför kommande energideklaration. Det är dock upp till fastighetsägaren om sådana åtgärder ska vidtas.

Vem ansvarar för OVK-besiktningar?
Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att OVK-besiktningar genomförs enligt de riktlinjer som slagits fast i plan- och bygglagstiftningen. Om man bor i en hyresrätt är det alltså hyresvärden som ska se till att ventilationssystemet underhålls, och om man tillhör en bostadsrättsförening ligger ansvaret hos föreningens styrelse. Ett undantagsfall är då man själv utfört ändringar i sin bostad som kan påverka ventilationen, till exempel byte av fönster, då måste man själv se till att en besiktningsman får kontrollera och kan lämna intyg på att de ändringar som gjorts är utförda på ett professionellt sätt, och att de inte hindrar ventilationssystemet från att fungera som det ska. Om det framkommer att man som boende orsakat brister i ventilationen av någon anledning får man själv stå för kostnaden för att rätta till det, annars är det föreningens ansvar.

I en bostadsrättsförening är det också styrelsens uppgift att underrätta de boende om resultatet av OVK-besiktningen, om det upptäcktes några brister och vad som i så fall behöver göras för att åtgärda dem. Om kontroller inte genomförs enligt gällande bestämmelser är det kommunens byggnadsnämnd som får förelägga byggnadens ägare att genomföra en OVK-besiktning, och om det vid en kontroll upptäcks brister i en byggnads ventilationssystem får nämnden förelägga byggnadens ägare att åtgärda dessa. Om det visar sig att bristerna är så allvarliga att de kan vara skadliga för de som vistas i byggnaden kan nämnden se till att byggnaden utryms tills dess att bristerna rättats till. Fastighetsägaren kan då också få betala böter.

Hur ofta ska en besiktning genomföras?
Alla byggnader, med några få undantag, ska genomgå en besiktning innan ventilationssystemet först tas i bruk, sedan görs vanligen en kontroll vart tredje eller vart sjätte år, beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem kontrollen gäller. Ventilationen i skolor, förskolor och liknande måste ses över vart tredje år oavsett vilken typ av ventilationssystem som används, då det i dessa byggnader vistas många personer i samma lokaler under längre perioder, vilket gör det extra viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Detta gäller även sjukhus och andra vårdinrättningar, då det är viktigt att ventilationen inte bidrar till att sprida sjukdomar.

I nybyggda flerbostadshus installeras ofta ett FT-ventilationssystem, fläktstyrt från- och tilluftssystem, av den anledningen att det är ett effektivt sätt att uppfylla de krav på luftkvalitet, luftflöde, fuktsäkerhet och energiprestanda som slagits fast i Boverkets byggregler. FTX-system, vilket står för från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, är en variant av detta där den utgående varma luften används för att värma upp den ingående kalla luften. Byggnader med dessa typer av system måste genomgå en besiktning vart tredje år eftersom de kräver större underhåll.

I många äldre hus, från runt 1960-talet och framåt, används i regel istället F-ventilation, vilket suger ut luften med hjälp av fläktar och drar in ny luft genom ventiler. I ännu äldre hus är det vanligt med S-system, självdragsventilation. Då används inga fläktar, utan luften kommer in genom otätheter kring fönster och dörrar, värms upp, stiger uppåt, och försvinner genom skorsten eller andra luftkanaler. Det är ett okomplicerat system, vilket dock kan göra att luftomsättningen stannar av på sommaren, eftersom större luftmängder omsätts ju större skillnad det är mellan temperaturen inne och ute, och om man inte eldar regelbundet kallnar skorstenen, vilket gör självdraget mindre effektivt. Hus med F- eller S-system behöver endast genomgå kontroller vart sjätte år.

Vad gäller andra typer av byggnader behöver en- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation, alternativt FX-ventilation, frånluftsventilation med värmeåtervinning, endast genomgå en första besiktning innan systemet tas i bruk, medan hus med S- eller F-ventilation inte kräver någon besiktning alls. Vissa andra byggnader är också helt undantagna från kravet på OVK-besiktningar,
såsom hemliga, militära byggnader samt byggnader som används för jord- eller skogsbruk.

Vem kan utföra OVK-besiktningar?
Vilken behörighetsnivå som krävs av funktionskontrollanten beror på vilken kategori en byggnad tillhör och vilket ventilationssystem som används. Kontrollanter med behörighet N, normal, kan utföra besiktningar av byggnader med S-, F-, eller FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus som har FT- eller FTX-ventilation. Kontrollanter med behörighet K, kvalificerad, får utföra besiktningar av alla typer av byggnader oavsett ventilationssystem.

För att bli behörig att genomföra OVK-besiktningar krävs det att man har en allmän teknisk kunskap, vilket betyder att man ska ha genomfört en yrkesteknisk utbildning, ingenjörsutbildning, eller någon annan liknande utbildning med inriktning på installationsteknik, byggnaders energisystem, eller byggnadsteknik. För att få behörighet N ska man sedan ha minst tre års yrkeserfarenhet inom
området, och för behörighet K fem års yrkeserfarenhet. Utöver det behöver man sedan ha god kunskap om lagar och förordningar gällande inomhusmiljö, ventilation och energi.