Energideklaration

En energideklaration kan användas av den som avser att hyra eller köpa en bostad. Deklarationen är ett dokument som visar ungefär hur mycket energi som används i det aktuella huset. Man använder bland annat deklarationen för att se hur kostnaderna ser ut, men också för att en eventuell köpare ska kunna jämföra flera olika hus mot varandra. Lagen om att byggnader ska ha en energideklaration har funnits sedan år 2006 men det är fortfarande många byggnadsägare och hyresvärdar som inte har koll på vad reglerna och lagarna säger. Men hur fungerar en energideklaration och allt omkring den egentligen? Finns det någon att anmäla en avsaknad energideklaration till och vem har ansvar för tillsynen av dem?

Hur fungerar energideklarationen när ett bostadshus ska säljas?
Om man ska sälja sitt bostadshus måste man som säljare låta upprätta en energideklaration. Om
man inte gör det kan köparen ta på sig uppdraget men då kommer kostnaden för upprättandet att
läggas på säljaren av huset. Som säljare eller köpare av huset kan du ha nytta av en energideklaration eftersom säljaren kan jämföra huset mot ett eventuellt nyköp samtidigt som köparen också kan se uppgifter om radonmätningar, husets prestanda rent energimässigt samt även se hur förbrukningen av energi kan minskas.

Energideklarationen ska sitta väl synlig, i sammanfattad version i huset och spekulanter ska alltid få möjlighet att se deklarationen. Det är också en fördel om de seriösa spekulanterna kan få en kopia med sig hem så att de kan gå igenom siffror med mera i lugn och ro. När en köpare väl har köpt huset och papper samt nyckar ska lämnas över är det dags att också lämna över energideklarationen så att den finns kvar. Om deklarationens giltighet snart går ut behöver köparen inte ordna med en ny med en gång. Den ska dock ordnas om ägaren vill hyra ur huset, en del av byggnaden eller om denna senare väljer att sälja. Om det rör sig om en stor byggnad där allmänheten kommer att vistas ofta måste energideklarationen dock förnyas med en gång när den går ut.

Vilka lagar gäller kring energideklarationen?
När det gäller energideklarationer finns det en lag hos Riksdagen som omfattar dem. Dessutom finns det hos Boverket olika föreskrifter och råd om energideklarationer. I lagen står det bland annat att ägare av egna hem inte behöver göra en energideklaration förrän bostaden ska säljas. Det står också vilket syfte lagen har, och vad som avses med lagen. Enligt lagen ska den som uppför byggnaden eller låter uppföra en byggnad se till att en giltig energideklaration finns. Det ska också finnas en energideklaration om mer än 250 kvadratmeter av golvytan används av allmänheten, eller om delar av byggnaden upplåts med nyttjanderätt, till exempel genom uthyrning.

I lagen om energideklarationer framgår det också vad som ska ingå i energideklarationen. Bland
annat ska energiprestandan anges, och likaså om OVK samt radonmätning har utförts. Om så är
fallet ska protokoll från mätningarna också bifogas. Om man kan förbättra energiprestandan ska
också kostnadseffektiva råd och åtgärder rekommenderas i deklarationen. För att konsumenter ska
kunna bedöma och jämföra byggnaden mot andra objekt måste också referensvärden finnas med i
energideklarationen.

Vilken översynsmyndighet finns och vem ansvarar för att kontrollera
energideklarationen?
När det gäller energideklarationer är det Boverket som ser till att deklarationerna egentligen
upprättas. De kan dock inte se över sakkunskapen hos alla energiexperter. Om man som köpare av
en byggnad, eller som hyresgäst begär att få se en energideklaration som inte kan visas på grund av
att ägaren av byggnaden inte vill eller inte har en deklaration kan det anmälas till Boverket. Om det
inte har gjorts en energideklaration kan man också anmäla det, samt om man inte får en kopia på
deklarationen. Också om man anlitar en certifierad energiexpert och det visar sig att denna inte är
oberoende i yrkesutövningen kan man anmäla det. Man bör alltid anmäla bristerna via skrift och man bör ange namn, adress och vad boverket ska göra en tillsyn inom. Man kan också göra en anonym anmälan om man så vill.

När det gäller kontroll av energideklarationer är det Boverket som har ansvar även för det. Det är
både reaktiva och proaktiva tillsyner som sker. När det gäller de reaktiva tillsynerna sker de framför allt genom att Boverket får in anmälningar från hyresgäster, köpare av byggnader med mera.
Boverkets proaktiva tillsyner innebär att Boverket för en kontroll i energideklarationsregistret och
därefter skickars det ut förelägganden eller uppmaningar till ägaren av byggnaden att denna ska
energideklarera. Om det inte sker kan ytterligare föreläggande skickas ut och det kan också förenas
med ett vite. Vitet döms ut av en domstol och är vanligt om en byggnadsägare inte återkommer med deklaration eller inte hör av sig till Boverket alls.

Vem får göra en energideklaration?
Många tror att man kan göra en energideklaration på egen hand men så är inte fallet. Man kan
såklart skriva ner sina uppgifter och ha dem som en liten guide men det är inte en giltig
energideklaration. Det ska nämligen göras en besiktning av huset och den ska göras av en
oberoende och auktoriserad energiexpert. Hos Boverket eller Swedac finns register över de företag
som får utföra energideklarationer. Om det är så att man ska sälja sitt hus kan man dra av kostnaden för att upprätta energideklarationen.

Den oberoende experten ska se till att byggnaden besiktigas vid det att energideklarationen
upprättas. Denna ska sedan också föra över deklarationen till Boverket via elektronisk väg. Det är
med andra ord inte speciellt jobbigt för en byggnadsägare att få en energideklaration gjord. Det
handlar bara om att boka en tid med en oberoende energiexpert, samt om att vara med under
besiktningen som ofta tar ett par timmar beroende på hur stort huset är, hur mycket som behöver gås igenom och så vidare.

När man har gjort en energideklaration kommer den att vara giltig i tio år. Efter det måste den som
äger byggnaden göra en ny deklaration. Om det är så att byggnaden säljs just när de 10 åren går ut
måste säljaren fortfarande se till att deklarationen är giltig till det datum då köparen köper huset. Om så inte är fallet måste säljaren trots allt se till att en ny energideklaration upprättas. Om en bostad eller byggnad hyrs ut måste också den ha en energideklaration. Om hyresvärden inte har någon kopia på denna måste man se till att den gamla hyresgästen överlämnar deklarationen vid en flytt. Om det inte sker kan den nya hyresgästen vid behov anmäla avsaknaden av deklaration till Boverket och om hyresvärden så inte åtgärdar problemet kan vite komma att delas ut.